การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีระบบราชการ

ภัทรลดา เกิดกำไร, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิดการบริหารสถานศึกษา ความหมาย ความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา ขอบข่ายงานของสถานศึกษา ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารสถานศึกษา และทฤษฎีระบบราชการของแมกซ์ เวเบอร์ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรในสถานศึกษา โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทการพัฒนาการบริหารงาน เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ โดยนำหลักทฤษฎีระบบราชการของแมกซ์ เวเบอร์มาใช้ คือ 1) ผู้บริหารมีการพัฒนาเทคโนโลยีภายในสถานศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้น 2) บุคลากรศึกษามีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อภาระงาน 3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพัฒนาอย่างเหมาะสม 4) ผู้บริหารแบ่งภาระงานการพัฒนางานตามความสามารถ 5) ผู้บริหารแบ่งภาระงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสัดส่วน 6) ผู้บริหารต้องมีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับในการพัฒนาสถานศึกษา 7) ผู้บริหาร และบุคลากรต้องมึความรู้ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**