การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา

อภิสรา ดาวกระจาย, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


การใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นต่อบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสถานศึกษาเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล รวมถึงที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารมาจัดกระทำและพัฒนาให้เป็นระบบระเบียบและสะดวกต่อการเรียกใช้ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย รวมถึงนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคในการจัดการความรู้  สำหรับเทคโนโลยีในการจัดการความรู้ในสถานศึกษามีหลากหลาย จึงเป็นบทบาทสำคัญของผู้บริหารในการคัดเลือกคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของตน อาทิ คลังข้อมูล ระบบเครือข่าย การเผยแพร่บนเว็บไซต์ และปัญญาประดิษฐ์ (เช่น การใช้คำพูดแทนการพิมพ์) เครื่องมือในการค้นหา การจัดการเอกสาร กระบวนงานในการประยุกต์เทคโนโลยี เผยแพร่ระบบการจัดการฐานความรู้ แอพพลิเคชั่น จะเห็นได้ว่าการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการความรู้ในสถานศึกษามีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการรวบรวมความรู้ การจัดการให้เป็นระบบ การสืบค้นแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บลงเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เป็นการบูรณาการทั้งงาน คน สถานศึกษา และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**