การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การัณยภาส สัมดี, เตือนใจ ดลประสิทธิ์

Abstract


การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ ในยุคที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ โดยการบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้ความสำคัญกับงานวิชาการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารการศึกษาครบทุกด้านและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศต้องทันต่อความต้องการ การบริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ เหมาะกับยุคที่ต้องมีภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี บทความทางวิชาการนี้ต้องการนำเสนอแนวคิดในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**