การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา

ธีรชัย เปล่งชัย, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร มีแนวคิดและการใช้หลักการในการบริหารที่ดี การบริหารงานบุคคลเป็นงานอีกหนึ่งฝ่ายที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ ผู้บริหารจะต้องศึกษาแนวคิดและหลักการ รวมถึงทักษะกระบวนการและขอบข่ายต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายที่สถานศึกษาวางไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**