ทักษะการสื่อสารผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

พรพิมล เชื้อพนม, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงเพื่อศึกษาการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
ในขอบข่ายการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษารวมไปถึงลักษณะของการสื่อสารโดยการสั่งงาน การบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 ส่วน คือ 1) ผู้สื่อความหมาย บุคคล กลุ่มบุคคลองค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลและมีความต้องการจะส่ง 2) เรื่องราว การติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องรู้เนื้อกาสาระความสำคัญ ตลอดจนเข้าใจข้อความได้อย่างชัดเจน 3) สื่อ ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ส่งต้องการจะส่งไปให้ผู้รับสาร เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้รับ 4) ผู้รับสาร การแปลความหมาย การเข้าใจสื่อต่าง ๆ 5) สถานการณ์ เป็นปฏิกิริยาที่ผู้รับสารแสดงออกมาหลังจากได้รับสารแล้ว และ 6) ผลที่ต้องการ เป็นการตอบสนองจากผู้ได้รับสารที่ส่งกลับไปยังผู้ส่งสารมาให้ ผู้ส่งสารสามารถตรวจสอบว่า สารที่ส่งไปนั้นผู้รับเข้าใจหรือไม่ เพื่อให้การสื่อสารครั้งต่อไปไม่เกิดปัญหา สร้างความเข้าใจในเรื่องเดียวกันให้ตรงกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**