การจัดการความรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันในโรงเรียนประถมศึกษา

สุดารัตน์ ดังชัยภูมิ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอการจัดการความรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันในโรงเรียนประถมศึกษาโดย   มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดการความรู้ในบริบททางการศึกษา   ในยุคสมัยปัจจุบันหากจะพัฒนาอะไร คงต้องอาศัยระบบการจัดการความรู้ ทั้งนี้ก็เพราะองค์ความรู้ที่เกิดในโลกนี้มีมากมาย หลากหลาย ประสบการณ์โดยตรงและสิ่งที่เป็นวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้โรงเรียน หรือองค์การใดๆ มีโอกาสในการที่จะคิดวิธีหลากหลาย เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันเพราะฉะนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สําคัญยิ่ง จะต้องนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกระจัดกระจาย ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพ โดยที่การจัดการความรู้ ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวบ จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน ของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**