องค์ประกอบทางภาษาเพื่อจัดประเภทจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

ปราโมทย์ โฮมแพน, ปทิตตา อัคราธนกุล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางภาษาเพื่อจัดประเภทจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสัณนิษฐานที่ว่าองค์ประกอบทางภาษา หรือ Linguistics Features สามารถแบ่งประเภทของจดหมายทางธุรกิจได้ โดยได้เก็บรวบรวมจดหมายทั้งหมด 6 ประเภท ประเภทละ 60 ฉบับ รวมทั้งหมด 360 ฉบับ และนำมาหาองค์ประกอบทางภาษาด้วยโปรแกรม wordsift.org ผลการศึกษาพบว่าจดหมายการตอบกลับการสมัครงานมีค่าเฉลี่ยสูงในทุกองค์ประกอบ จึงควรจัดกลุ่มแยกออกมาจากจดหมายประเภทอื่นๆ นอกจากนั้น อาจกล่าวได้ว่าจดหมายสมัครงานและจดหมายร้องเรียน สามารถจัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**