แนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน ของธนาคารออมสินสาขาในเขตนนทบุรี 1

ปริมปภัสร์ หิรัญพงษ์เลิศ, จรัชวรรณ จันทรัตน์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาสาเหตุการลดลงของการใช้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกันของธนาคารออมสินสาขาในเขตนนทบุรี 1 2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการตัดสินใจใช้บริการ 4) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริการ การวิจัยเป็นแบบประสมประสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานและลูกค้าของธนาคารออมสินในเขตนนทบุรี 1 เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน วิเคราะห์หาค่าสถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน ใช้แผนผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ภายในภายนอกองค์กรด้วย SWOT Analysis และใช้ TOWs Matrix เป็นเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุการลดลงของการใช้บริการปัญหาสำคัญมาจากบุคลากรขาดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ที่มีลักษณะแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากที่สุดคือด้านการให้บริการของพนักงาน  4) แนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 7’P ด้านการสื่อสารการตลาดประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการใช้บริการ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**