การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Douglas McGregor ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษที่ 21

เบญจรัตน์ เบญจรัตน์, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Douglas McGregor ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษที่ 21 นั้น เป็นการตัดสินใจหรือการลงมือปฏิบัติของผู้บริหาร ซึ่งตามทฤษฎีของ Douglas McGregor มักจะมีฐานคติเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวิเคราะห์พื้นฐานของบุคลากรในสถานศึกษา โดยใช้ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการบริหารจัดการ ใช้กลยุทธ์และกระบวนการที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นสามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา การศึกษาทฤษฎีผู้นำเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชาและสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องใช้ทักษะ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่แตกต่างจากในยุคที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**