การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มอัลคาไลน์

คทาธร ดำรงศิริกูล

Abstract


บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากแนวคิด ผลงานวิชาการ ผสงานวิจัย บทความข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มอัลคาไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการและข้อค้นพบของานวิจัยที่สนับสนุนว่า ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ ดังนั้นธุรกิจควรประยุกต์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย ให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการเพื่อในท้ายที่สุดแล้วลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**