การบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน

พิมพ์ประไพ ดวงบุบผา, เตือนใจ เตือนใจ ดลประสิทธิ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการพลิกผันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Digital Disruption) ซึ่งส่งผลให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน มีการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบการบริหาร ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กรและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์มุ่งแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ พัฒนานวัตกรรม สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**