ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตลาดนัด ของผู้บริโภคในพื้นที่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เหมชาติ สุวพิศ, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ปภพ พุฒิมานรดีกุล

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตลาดนัดในพื้นที่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชาชนในพื้นที่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผู้บริโภค ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตลาดนัดของผู้บริโภคในพื้นที่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**