ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิสรัปชั่น

อาภาพร รันคำภา, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


ยุคดิสรัปชั่น (Disruption) คือ การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิสรัปชั่นต้องปรับตัวให้เข้าปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา การปรับปรุงการศึกษาพัฒนาให้สูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ กล่าวคือ ต้องเร่งการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ขยายแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกระตุ้นการเรียนรู้ผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆในการรองรับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นต่อไป ดังนั้นเด็กไทยควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อดึงศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาประเทศต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**