การคาดการณ์การบำรุงรักษาสะพานโดยใช้วิธีป่าแบบสุ่ม

อนวัช ทิพย์ประเสริฐ, สุกิจ ยินดีสุข

Abstract


สะพานถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความสามารถในการคาดการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างสะพานสามารถช่วยวางแผน การซ่อมแซม บำรุงรักษาสะพานในอนาคตได้ แนวทางในการตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน โดยทั่วไปจะใช้วิธีตรวจสอบโดยการสังเกตด้วยตา (Visual Inspection) มีเครื่องมือเฉพาะทางในการวัดค่าที่ต้องการ ซึ่งวิธีการนี้จะมีข้อเสียคือใช้กำลังคน เงินทุน และเวลามาก ดังนั้น งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษาการคาดการณ์ความเสียหายของสะพานโดยใช้ วิธีป่าแบบสุ่ม (Random Forest) โดยการสร้างแบบจำลองจากฐานข้อมูลสะพาน กรมทางหลวง การสร้างแบบจำลองได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลสำหรับฝึกสอนแบบจำลอง และข้อมูลสำหรับทดสอบแบบจำลอง โดยการใช้วิธี K-Folds Cross Validation ค่าพารามิเตอร์หลักในการเป็นปัจจัยนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ อายุของสะพาน จราจรรายวันเฉลี่ยรายปี ร้อยละรถบรรทุกหนัก ความยาวของสะพาน จำนวนช่วงของสะพาน ระดับทางหลวง และความกว้างผิวจราจร ผลลัพธ์ค่าความแม่นยำที่ได้จากแบบจำลองป่าแบบสุ่มอยู่ที่ร้อยละ 81.00

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**