การจัดซื้อวัตถุดิบ (เหล็กม้วน) จากต่างประเทศให้สัมพันธ์กับพื้นที่การจัดเก็บและปริมาณการใช้ กรณีศึกษาบริษัท AAA จำกัด (นามสมมุติ)

สุภัททา พูลบุญ, วรินทร์ วงษ์มณี

Abstract


การศึกษาหัวข้อการจัดซื้อวัตถุดิบ (เหล็กม้วน) จากต่างประเทศให้สัมพันธ์กับพื้นที่การจัดเก็บ และปริมาณการใช้ กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด (นามสมมุติ) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาปริมาณวัตถุดิบที่สั่งซื้อให้สัมพันธ์กับพื้นที่การจัดเก็บ ไม่ให้ขาดแคลน หรือมีจำนวนมากจนเกินไป วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดซื้อวัตถุดิบ (เหล็กม้วน) จากต่างประเทศในปัจจุบันของบริษัทฯ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงปริมาณการสั่งซื้อให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ผลิต และเพื่อจัดการปริมาณวัตถุดิบที่สั่งซื้อให้เหมาะสมกับพื้นที่การจัดเก็บคลังสินค้า โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ Re-Order Point ในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สัมพันธ์กับพื้นที่การจัดเก็บและปริมาณการใช้ และเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับการขาดวัตถุดิบในการตอบสนองกระบวนการการผลิต ผลการศึกษาจากการเลือกใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มหรือจุดการสั่งซื้อใหม่ในการจัดซื้อวัตถุดิบนั้น ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลงจากเดิมจำนวนคงที่ 1,500 MT ต่อเดือน หรือ 18,000 MT ต่อปี เปลี่ยนเป็นการสั่งซื้อตามจุดการสั่งซื้อเพิ่มหรือการสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point) เหลือการสั่งซื้อ 15,528 MT ลดลง 2,472 MT และยังลดการสั่งซื้อทุก ๆ เดือนเหลือเพียง 4 เดือนต่อปีเท่านั้น ทำให้ลดทั้งปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ และลดปริมาณการสั่งซื้อของฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**