Vol 3, No 1 (2019)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

Table of Contents

cover

ปก ปก

content

สารบัญ สารบัญ

Articles

Chen Yu Ching, Anchalee Chayanuvat
1-4
พันยา เขียวบุญจันทร์
5-12
ภัทรส อินทร์ช่วย, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
13-21
รุจิรา กองจันทร์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช, ไพรภ รัตนชูวงศ์
22-30
กรรณิการ์ คงนาม
31-40
กาญจนา รูปสูง
41-48
จันจิรา โชติเอี่ยม
49-58
จิระวดี สินทร
59-68
จุฑามาส ศรีทองคำ
69-77
ชลทิพย์ จันทร์จำปา, ดวงกมล ฐิติเวส, พีรนันท์ ยอดบ่อพลับ, นฤมล บุญมั่น
78-85
นันทนา ทวีชาติ
86-90
นิภาพร แสงประทุม, ศุภานัน สิทธิเลิศ
91-96
นุชนาฎ เพชรชำนาญ
97-104
นุภาพร ศรฤทธิ์
105-113
พลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์
114-121
วรัญญา พุทธคาวี
122-129
วันวิสา แก้วไทรคต
130-140
วิจิตรา สีแดงก่ำ
141-151
ศิริภัทร นิติกรนุสรณ์
151-161
ศุภวรรณ สงวนรัตน์, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
161-170
สาธิตา แดงภิรมย์
170-178
อัญธิดากรณ์ ไชยคิรินทร์
179-185
ณัฏฐโชติ จันทร์เพ็ชร
186-195
นุกูล ส่งสมบูรณ์
196-207
พงษ์ธร แก้วยองผาง
208-217
วีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์
218-228
อิสริยชัย นามบัณฑิต
229-237
ชมพู โกติรัมย์
238-247
ชัยเดช อารีศิริไพศาล
248-256
ณัฐริณี ศิวะพรประสงค์, กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
257-264
ทัศนีย์ แพงบุดดี
265-274
อัจฉริยา อิ่มรส, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
275-284
กัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์, อัครนันท์ คิดสม, วุฒิยา สาหร่ายทอง
285-293
กัลยรักษ์ วิริยมาโน, นัทธ์หทัย อือนอก
294-300
จุฑารัตน์ วิริยะ, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์
301-307
ฉันทิสา ทาจินะ, นัทธ์หทัย อือนอก
308-315
ชุติกัญญา ทองธารา, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
316-323
ณลชา สอนวิชา, นัทธ์หทัย อือนอก
324-331
ณิชา เกตุงาม, อัควรรณ์ แสงวิภาค
332-340
เทพอาภรณ์ มุ่งฝูงกลาง, สมศักดิ์ ตันตาศนี
341-348
นิจ ประเสริฐผล, ประสพชัย พสุนนท์
349-357
นิตยา ใจดี, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
358-366
นุช ประเสริฐผล, ประสพชัย พสุนนท์
367-375
ปาจรีย์ หุตินทะ, ปฐมา สตะเวทิน
376-384
พนิดา สุภาพอาภรณ์, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
385-392
พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
393-400
พิมณัฐชญา สุขกาย, นฤมล สุ่นสวัสดิ์
401-408
รพีพรรณ มณีอินทร์, นัทธ์หทัย อือนอก
409-414
ลฎาภา ช่างหลอม, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
415-424
ไวชญานีก์ แซ่ตั้ง, นัทธ์หทัย อือนอก
425-434
ศิริรัตนา เปียจำปา, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
433-439
สนทนา สุขใจ, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
440-449
จิรวุฒิ แดงสอาด, จิรพงษ์ จันทร์งาม
450-457
สุรภา อุทธา, ปรีชา วรารัตน์ไชย
458-466
กษมาพร ยังส้มป่อย, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
467-476
อรอุมา แก้วสิทธิ์, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
477-483
อรอุมา สุวรรณ, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
484-490
อัจฉราพร ธีระสุนทรไท, จิรพงษ์ จันทร์งาม
491-500
สุพรรณี มงคลนิพัทธ์, พรทิวา แสงเขียว
501-507
อาภาพร หมอประเสริฐ, ปฐมา สตะเวทิน
508-514
กรกช สกุลฐิติธนานนท์, นัทธ์หทัย อือนอก
515-521
กฤติน หินซุย, นุกูล แดงภูมี
522-528
กฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์, พอดี สุขพันธ์
529-537
อมรรัตน์ ศรีชัย, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
538-547
ชินกฤต อุดมลาภไพศาล
548-556
ติณณ์ จงเจริญในธรรม
557-564
ธนกร ลิ้มสวัสดิ์, มณฑิรา ธาดาอำนวยชัย
565-570
ธเนตร รากะเสน, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์
571-578
ประพันธ์ แสงใส, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์
579-285
ประมวล พรมไพร, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์
586-596
พงศภัค ราชาภรณ์, ปฐมา สตะเวทิน
597-602
ยลวุทธ์ เกตุเที่ยงกิจ, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
603-609
วรากร อัศวเริงยุทธ, ปฐมา สตะเวทิน
610-618
วรายุ ศิรินนท์, วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย
619-625
ศรัณยู ปริมาณ, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์
626-632
สมยศ งิ้วลาย, บรรดิษฐ พระประทานพร
633-641
สรณ์พัชร สรพรหม, นฤมล สุ่นสวัสดิ์
642-649
สุรเดช ว่องเจริญพร, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
650-658
โสภณัฐ จาบทอง, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
659-664
ขวัญชนก อินสม, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, พลับพลึง พวงธนะสาร, ศุภชัย บุญธีรารักษ์
665-674
ศิริพร สีหานอก, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, ศุภชัย บุญธีรารักษ์, พลับพลึง พวงธนะสาร
675-683
เสาวนีย์ วรรณประภา, สมพงษ์ เส้งมณีย์, ภารดี พึ่งสำราญ, วิฆเนศวร ทะกอง, กาญจนา สมพื้น
684-693
ธารีรัตน์ พลรักษ์
694-701
ประภาพร มาชัยภูมิ, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
702-709
สินิทธ์ อโศกบุญรัตน์, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
710-716
พรพิศ งามพงษ์
717-727
กนกวรรณ ทองยั่งยืน
728-735
ลลิสา สหนาวิน, วรวิทย์ จินดาพล, ปวิช เฉลิมวัฒน์
736-745
บรรพตี รำพึงนิตย์, รวิช ตาแก้ว, กีรติ บุญเจือ
746-751
ภัทราภรณ์ ด้วงเรือง, นัทนิชา หาสุนทรี
752-758
มณีรัตน์ เพชรอินทร์, ปวิช เฉลิมวัฒน์
759-768
อสมาภรณ์ คีรีนะ
769-777
บุญสนอง นกยูงทอง, บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์, เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
778-785
อธิวัฒน์ อัศวศิรโยธิน, นพดล บุรณนัฏ
786-791
หทัยชนก พิมพะกุล
792-800
เกษรินทร์ เจริญสุข
801-807
ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์, ปภัสรา สังข์สุข, ณัฏฐพิชชา คุณสันติพงษ์, ปาริฉัตร วิชัย, ปัญญาพล หนูแม้ม, รัตนาภรณ์ กานกายันต์, ธีวรา แก้วกระจ่าง, นุชธิดา จารุสิทธิกุล, พิชยา กาบขุนทด, ศศิชา เกษะศิริ, สุภาวดี ทะนานทอง, ธนชาติ บุญอ้อม, สุวรัตน์ สุขุมจรัสโรจน์, ณัฐนนท์ เหลากลม
808-815
ซาลีฮา สาและ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, จารุวรรณ กฤตย์ประชา
816-827
ณิชารีย์ กิตติคุณศิริ, จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
828-836
ธีรดา มหายาโน, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ทองแท่ง ทองลิ่ม, นพคุณ แสงเขียว
837-844
นิตยา ปะอินทร์, ปรีชา วิจิตรธรรมรส
845-854
Benjasine Laowongsee, Nich Wongsongja, Narong Kunides
855-861
ประภัสสร จิตเที่ยง, กาญจนา อุไรสินธว์, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, Shoji Motomizu
862-870
ปานียา ณัฐชนาวรเดช
871-879
ปิยะนุช ทิมคร, สุฐิตา โอภาษี, ภาริตา โกศัลวัฒน์, อัญชนา พลายฤทธิ์, ชยานนท์ จำรัสศรี, ศิริอุดม ตุมตัง, สุดารัตน์ ธงสันเทียะ, ขนิษฐา บานชื่น, นภสินธุ์ ห้วยใหญ่, สรากร แก่นดี, สุกัญญา ยาวะโนภาส, ธมนวรรณ สินทะเกิด, ปริยภัทร์ จันทร์มี, ภคนันท์ จตุรภัคโภคิน
880-889
พิกุลแก้ว หอมหวล
890-901
สุฐิตา โอภาษี, กัลยรัตน์ ปีมา, ณัฐพัชร แสงทอง, พัชรา กาบัว, พีระพงศ์ พลศักดิ์, รัตติกาล เทศไทย, วิภาพร สุภาพ, เจนจิรา ไชยโคตร, กุลณัฐ นะมินรัมย์, ฟ้ากมล เที่ยงทำ
902-908
โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
909-920
อลิษา แสงพุ่ม, ศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์, ปาริฉัตร พรหมโสดา, อนันต์ชัย ทิศกระโทก, สุเมธ แก้วพวง, พรสุดา ศรียันต์, ภูวดินทร์ นาคินทร์ชาติ
921-927
อิสรีย์ จิตต์สมนึก, ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
928-934
กัมปนาท แก้วใหญ่, กาญจนา อุไรสินธว์, จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ณัฐวุฒิ เชิงชั้น
935-943
ชัยญา นพคุณวิจัย
944-951
ณัฐภัทร ศิริคง
952-959
ธนโรจน์ ทิมอุดม, ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
960-968
ปราชญา เทียมผาสุข, ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
969-975
ศรายุทธ สถานอุ่น
976-983
Anuphong Phunpron, Narong Sangwaranatee, Narong Kunides
984-991
Aree Jivorarak, Narong Kunides, Nich Wongsongja
992-997
Kroerit Maneejark, Narong Kulnides
998-1011
ฐิติชญา เหลืองไพโรจน์, ณรงค์ กุลนิเทศ
1012-1020
จิตรภากร ภักดี, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลลนิเทศ
1021-1032