การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

บรรพตี รำพึงนิตย์, รวิช ตาแก้ว, กีรติ บุญเจือ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพจิตมีความสำคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากคุณภาพจิตที่ดีเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สำหรับการดำเนินชีวิตที่ดี หลักปรัชญาปารมิตาเน้นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางที่เน้นเรื่องความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย และมีหลักยึดเหนี่ยวที่ไม่ยึดติดและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขแท้ตามความเป็นจริง โดยการใช้หลักพลัง 4 คือ พลังสร้างสรรค์ พลังร่วมมือ พลังปรับตัว และพลังแสวงหา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความสุขแท้จากการใช้ปัญญา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**