ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

ณัฐภัทร ศิริคง

Abstract


การรู้จำป้ายจราจรเป็นงานวิจัยที่มีท้าทายกับระบบขับรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งการรู้จำป้ายจราจรที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการตรวจจับป้ายสจาราจรที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก และ (2) วัดประสิทธิภาพของระบบพัฒนาระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก การออกแบบระบบตรวจจับป้ายจราจรประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ  (1) การเตรียมชุดข้อมูลฝึกฝน (2) การสร้างตัวตรวจจับ (3) การทดสอบตัวตรวจจับ และ (4) การวัดประสิทธิภาพตัวตรวจจับ วิธีการที่นำเสนอนี้ได้รับการทดสอบด้วยชุดข้อมูลป้ายจราจรจำนวน 108 ภาพ และมีค่าความเที่ยงร้อยละ 0.87 ค่ารีคอลร้อยละ 0.89 และค่าการวัดเอฟร้อยละ 0.88 ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**