มาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร

อัจฉราพร ธีระสุนทรไท, จิรพงษ์ จันทร์งาม

Abstract


เนื่องจากปัจจุบันนักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกขององค์กรต่างๆ ซึ่งข้อมูลหรือรายงานที่ได้รับต้องสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของการดำเนินกิจการได้อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษามาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูป การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ข้อสมมติฐานมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการปรับปรุงงาน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์กับด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ด้านประสิทธิภาพของรายงาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย ที่มีผลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  และข้อสมมติฐานคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการที่ดี  ด้านการบริหารเวลา ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความสามารถในการสื่อสาร และด้านความสามารถในการปรับตัว มีผลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์กับด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ด้านประสิทธิภาพของรายงาน และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย ที่มีผลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**