ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเป็นมืออาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

อมรรัตน์ ศรีชัย, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จำนวน 357 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Purposive Selection) โดยดำเนินการส่งแบบสอบถามด้วยออนไลน์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นมืออาชีพด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

2. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเป็นผู้นำ ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพด้านความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านความคิด มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นมืออาชีพด้านความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

3. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำ ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นมืออาชีพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

4. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้นำ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นมืออาชีพด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

5. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้นำ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านความคิด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นมืออาชีพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

6. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการเป็นผู้นำ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านความคิด ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นมืออาชีพด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

7. การพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้นำ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพด้านการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ ด้านความคิด ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเป็นมืออาชีพด้านการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**