การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการแบบครบวงจร ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สุรภา อุทธา, ปรีชา วรารัตน์ไชย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการแบบครบวงจร ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดและการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการแบบครบวงจร ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทำแบบทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์และความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการแบบครบวงจร โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของการให้บริการแบบครบวงจร ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านคุณภาพ  การบริการ 2) การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการแบบครบวงจร ของบริษัทไปรษณีย์ไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับเดียวกัน คือระดับมาก ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและด้านคุณภาพการบริการ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**