ผลกระทบของสมรรถนะของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพของรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี

จิรวุฒิ แดงสอาด, จิรพงษ์ จันทร์งาม

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการกองคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 42 คน ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของนักบัญชี ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพของรายงานการเงิน ด้านความเข้าใจได้ ร้อยละ 83.50 (Adjusted R2  =  0.835) สมรรถนะของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพของรายงานการเงิน ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ร้อยละ 74.70 (Adjusted R2  =  0.747) สมรรถนะของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา และทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพของรายงานการเงินด้านความเชื่อถือได้ (Y3) ร้อยละ 82.10 (Adjusted R2  =  0.821) และสมรรถนะของนักบัญชี ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพของรายงานการเงิน ด้านการเปรียบเทียบกันได้ ร้อยละ 61.10  (Adjusted R2  =  0.611)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**