สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์

หทัยชนก พิมพะกุล

Abstract


การศึกษาเรื่องสาเหตุของการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์              1) เพื่อศึกษาสาเหตุและรูปแบบของการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์ และ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้กระทำความผิดคดีฉ้อโกงซื้อขายของออนไลน์ โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้กระทำความผิดในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับซื้อขายของออนไลน์ และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์ รวมจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน

         ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักของการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นหลักคือ 1) ราคาสินค้าที่ถูกกว่าปกติ 2) ความไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์ไม่ตรวจสอบ และ 3) การรู้ไม่เท่าทันกลโกงออนไลน์ ปัจจุบันมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งรูปแบบของการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์พบบ่อยมากที่สุดและมีลักษณะที่มีความเฉพาะ แนวทางในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์ ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญคือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการทางกฎหมาย ขาดความระมัดระวัง จึงทำให้เกิดคดีที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการบุคลากรความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรองรับสถานการณ์คดีออนไลน์ เนื่องจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบาก รวมการกำหนดนโยบายไปถึงกฎหมายที่ขาดการยังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**