ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้บริการร้าน NOM WOW สาขารังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

พิมณัฐชญา สุขกาย, นฤมล สุ่นสวัสดิ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้าน NOM WOW สาขารังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน NOM WOW สาขารังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน NOM WOW สาขารังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า Chi-square ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ใช้บริการร้าน NOM WOW มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคคลากร ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ  (2) ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคนมว้าวช็อคกล้วยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ นมว้าวมัจฉะคาราเมล นมว้าวกุหลาบ และนมว้าวไวท์ช็อคโกแลต ตามลำดับ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ คือ ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการ คือ 16.00 – 18.00 น. โดยค่าใช้จ่ายในการบริโภคแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 100 – 200 บาท ความถี่ในการใช้บริการสูงสุดต่อสัปดาห์คือ 1 – 2 ครั้ง และส่วนใหญ่ตัวผู้บริโภคเองเป็นผู้ตัดสินใจเข้าใช้บริการ (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน NOM WOW สาขารังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**