ภาวะผู้นำที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชัลแนล จำกัด

ประพันธ์ แสงใส, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของพนักงาน (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชัลแนล จำกัด ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย พนักงานระดับในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า (1) ภาวะผู้นำของพนักงานบริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชัลแนล จำกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นงาน และลำดับสุดท้าย คือ ด้านภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ (2) ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และลำดับสุดท้าย คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และ (3) ภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชัลแนล จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**