ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

สินิทธ์ อโศกบุญรัตน์, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียน     ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 110 บริษัท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจัยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมที่มีอิทธิพลต่อการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม สำหรับอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นด้านวัดความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิต่อหนี้สินรวม มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์    เอ็ม เอ ไอ  เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่อย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**