การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

นันทนา ทวีชาติ

Abstract


ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ ทรัพยากรทางการศึกษามีความจำเป็นและมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรมีความสำคัญคือ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา ช่วยให้องค์กรมีการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ช่วยให้ระบบการบริหาร จัดการทันสมัย อิสระ และคล่องตัว การระดมทรัพยากรทุกด้านทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน จะเห็นได้ว่าทรัพยากรทางการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นต่อ ผู้เรียน และต่อการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อนำไปสู่การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด บทความนี้จึงมุ่งทบทวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา แนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**