การสร้างสรรค์รายการออนไลน์ของรายการตามใจตุ๊ด

โสภณัฐ จาบทอง, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์การผลิตรายการออนไลน์ ของรายการตามใจตุ๊ด โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาการสร้างสรรค์รายการออนไลน์และกลยุทธ์การสื่อสารของรายการตามใจตุ๊ด ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหารายการ จำนวน 10 ตอนที่ออกอากาศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และข้อมูลการสัมภาษณ์จากรายการแฉ ออกอากาศในช่อง GMM25 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

          ผลการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตรายการมีแนวคิดการสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์รายการทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผนก่อนการผลิตรายการ 2) การเตรียมการผลิตรายการ 3) การถ่ายทำ 4) กระบวนการหลังผลิตรายการ และผู้ผลิตรายการใช้กลยุทธ์การสื่อสารโดยการใช้การตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และสร้างสรรค์เนื้อหาให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากรายการอื่น ๆ โดยใช้พิธีกรที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวเป็นตัวหลักในการดำเนินรายการ ทำให้ผู้ที่รับชมเกิดการจดจำและเกิดแรงดึงดูดในการรับชมรายการ ทั้งนี้ก่อนออกอากาศรายการ จะมีตัวอย่างรายการที่ดึงดูดความสนใจเผยแพร่ก่อนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมมาดูรายการในตอนต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**