ฤทธิ์การต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดผักเสี้ยนผี จากจังหวัดสมุทรสาคร

อิสรีย์ จิตต์สมนึก, ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

Abstract


ในทางเภสัชกรรมไทยลักษณะทางเภสัชวัตถุของ ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa) จัดเป็นพืชวัตถุ พบขึ้นเป็นวัชพืชตามที่รกร้างหรือริมทางทั่วไป นิยมนำมาทำเป็นอาหารและยาสมุนไพร มีสรรพคุณและประโยชน์ทางยามาแต่โบราณ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อสิว Propionibacterium acnes ของสารสกัดผักเสี้ยนผี โดยใช้ลักษณะทางเภสัชวัตถุของผักเสี้ยนผี จากแปลงปลูก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์และทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อสิว P. acnes โดยนำเมล็ดพันธ์จาก ปทุมธานี มาปลูกที่ จังหวัดสมุทรสาคร และเก็บทั้งต้น ตามอายุพืช คือ 8, 9,10 สัปดาห์ ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดผักเสี้ยนผี จากผักเสี้ยนผีที่มีอายุ 10 สัปดาห์. มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ต่อเชื้อ P. Acnes ATCC6919 มากสุด มีค่า MIC =0.49mg/ml. MBC= 15.625 mg/ml อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผักเสี้ยนผีและนำไปสู่การศึกษาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปในอนาคตได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**