ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก

ประภาพร มาชัยภูมิ, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์

Abstract


งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้รับการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีภายในหน่วยงานของกองทัพบกจำนวน 640 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้    เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานนั้นจะใช้การทดสอบค่า (t-test) และ (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis)

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนระดับตำแหน่งงานปัจจุบัน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส่วนปัจจัยด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในได้แก่ 1) ปัจจัยด้านนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติ 2) ปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  3) ปัจจัยด้านจริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและ 4) ปัจจัยด้านความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบภายในมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านความพร้อมของสารสนเทศไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**