การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ภัทรส อินทร์ช่วย, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจำแนกตามเพศของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลระนองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยจำแนกตามข้อมูลทั่วไป ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลระนอง จำนวน 294 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) วิธีการเลือกประชากรในการศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) จากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองทุกระดับชั้นในโรงเรียนอนุบาลระนอง เก็บข้อมูลในปีการศึกษา  2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว       

ผลการวิจัย พบว่า

  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยจำแนกตามเพศของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม พบว่าผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง อยู่ในระดับปานกลาง
  2.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง  โดยจำแนกตามด้าน พบว่าผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนองไม่แตกต่างกัน  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
          ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมการมีบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง    โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลงานการมีส่วนร่วมในการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ดี มีการประชุมชี้แจง สร้างกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**