การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใช้สื่อของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เสาวนีย์ วรรณประภา, สมพงษ์ เส้งมณีย์, ภารดี พึ่งสำราญ, วิฆเนศวร ทะกอง, กาญจนา สมพื้น

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสื่อสารมวลชน จำนวน 192 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 20 ปีและกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บ้านและหอพักเป็นส่วนใหญ่ โดยนักศึกษาเหล่านี้ มีประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 5 ปี ซึ่งนักศึกษาเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 1-4 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเวลา 20:01 - 24.00 น. สื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาเข้าใช้งานบ่อยคือ Facebook โดยนักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ และใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความเพลิดเพลิน บันเทิง เช่น การสนทนากับผู้อื่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์ในด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.82 SD.= 0.40)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**