การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

อสมาภรณ์ คีรีนะ

Abstract


การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษาการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแสวงหาแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นภายในชุมชน

ผลการศึกษาพบว่าการนำแนวคิดทฤษฏีการมีส่วนร่วมและแนวคิดทฤษฏีการจัดการ POSDCoRB
มาประยุกต์ใช้ร่วมกันนั้น จะสามารถตอบสนองความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1) การร่วมกันวางแผน เป็นการร่วมกันคิดวางแผนการจัดการเตรียมความพร้อมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมและการกำหนดหน้าที่
อย่างชัดเจน 3) การจัดบุคลากรตามความสามารถและแบ่งผลประโยชน์ให้อย่างยุติธรรม 4) การอำนวยการโดยการสั่งการไปยังฝ่ายต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 5) การประสานงามร่วมกันทั้งประชาชนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 6) การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและสะดวกแก่การประสานงาน และ 7) การสนับสนุนงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**