แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกั

ไวชญานีก์ แซ่ตั้ง, นัทธ์หทัย อือนอก

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด (2) ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด และ (3) ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า (1) แรงจูงใจของพนักงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นลำดับแรก คือ ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้ายคือ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ (2) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นลำดับแรก คือ ด้านการขาดงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านทัศนะคติของแต่ละบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านความเครียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และ (3) แรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**