ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560

ศิริพร สีหานอก, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, ศุภชัย บุญธีรารักษ์, พลับพลึง พวงธนะสาร

Abstract


งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นำมาศึกษา ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมันดิบโลก และอัตราเงินเฟ้อ การรวบรวมข้อมูลใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การทดสอบความสัมพันธ์ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ฯ คือ ปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบโลก  ส่วนปัจจัยด้าน อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ฯ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 การศึกษานี้ไม่พบว่าอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) มีค่าร้อยละ 74.90  หมายความว่าความผันแปรของค่าตัวแปร คือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมันดิบโลก สามารถนำมาอธิบายดัชนีราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรได้ในระดับค่อนข้างดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**