ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธารีรัตน์ พลรักษ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 39 บริษัท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

          จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุน คือ กำไรจากการดำเนินงานซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน แต่ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้าม สำหรับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน และผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หนี้สิ้นไม่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดของบริษัทไม่เท่ากัน มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานไม่เท่ากัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**