คุณภาพการให้บริการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร์.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ธเนตร รากะเสน, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการให้บริการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการเคมี (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการในห้องปฏิบัติการเคมี และ (3) ศึกษาคุณภาพการให้บริการบำรุงรักษาที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการในห้องปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร์.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 273 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณภาพการให้บริการบำรุงรักษาในห้องปฏิบัติการเคมี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการบริการอย่างก้าวหน้า ตามลำดับ (2) ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการในห้องปฏิบัติการเคมี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ รองลงมา คือ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านความปลอดภัย ตามลำดับ และ (3) คุณภาพการให้บริการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการเคมีมีความสัมพันธ์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการในห้องปฏิบัติการเคมี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**