รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการนักศึกษา ที่ใช้อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการนักศึกษาที่ใช้อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ในสาขาดังต่อไปนี้ (1) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (2) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และ (4) สาขาวิชาการโรงแรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Multiple Regression Analysis ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิต (AIO) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะอาด (y1)  ด้านความสะดวกสบาย (y2)  ด้านความปลอดภัย (y3)  ด้านความสวยงาม (y4)  และด้านระบบสาธารณูปโภค (y5) ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          จากข้อเสนอแนะโดยสรุป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) จากการวิจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็น ด้านความสะอาด (y1) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ควรสนับสนุนให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และมีการจัดเก็บ จัดการขยะ ภายในอาคารตามแต่ละชั้น (2) จากการวิจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็น ด้านระบบสาธารณูปโภค (y5) มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ควรสนับสนุนระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องประชุมให้มีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ และใช้งานได้ดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**