การเงินส่วนบุคคลของไกด์นำทางในถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ขวัญชนก อินสม, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, พลับพลึง พวงธนะสาร, ศุภชัย บุญธีรารักษ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเงินส่วนบุคคล ด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม การลงทุน และหนี้สินของไกด์นำทางในถ้ำเชียงดาว และ เพื่อเปรียบเทียบการเงินส่วนบุคคล จำแนกตามระดับอายุของผู้ที่ประกอบอาชีพไกด์นำทางในถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 74 คน การคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน การสุ่มตัวอย่างใช้แบบโควตา โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Chi-square ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรสแล้ว จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รายได้หลักคือรายได้จากอาชีพไกด์นำทาง มีรายได้เสริมจากการสานตระกร้าใส่ผัก ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ค่าอุปกรณ์ตะเกียง ค่าเสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมันรถ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าการศึกษาบุตร รูปแบบการออมเงินคือการฝากออมทรัพย์กลุ่ม รูปแบบการลงทุนคือการทำธุรกิจส่วนตัว รูปแบบของหนี้สินคือหนี้สินนอกระบบ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุของไกด์นำทางไม่เป็นอิสระกับ รายได้หลัก รายได้เสริม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ตะเกียง ค่าเสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมันรถ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าการศึกษาบุตร และหนี้สิน ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.01, 0.05 และ 0.10

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**