ผลของการนวดกดจุดหัวแม่เท้าเพื่อช่วยลดเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เกษรินทร์ เจริญสุข

Abstract


การนวดกดจุดสะท้านฝ่าเท้า เป็นศาสตร์ที่ถือกำเนิดมาแต่โบราณและมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากที่มิได้ใช้อุปกรณ์ใดๆ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตราย และเป็นที่ประจักษ์กันมานานหลายปีแล้วว่านวดให้ผลทางการรักษาได้ แพทย์แผนไทยได้นำมาประยุกต์ใช้ ในการช่วย ลดละ เลิกบุหรี่ ในคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดกดจุดหัวแม่เท้าเพื่อช่วยลดและเลิกบุหรี่ในผู้ต้องการเลิกบุหรี่ เป็นวิจัยเชิงทดลอง ศึกษาผลของการนวดกดจุดเพื่อช่วยลดและเลิกบุหรี่ในผู้ต้องการเลิกบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการอยากเลิกบุหรี่ จํานวน 27 คน ทําการศึกษาระหว่าง เมษายน 2562  - มิถุนายน 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการสัมภาษณ์ข้อมูลผู้รับการบําบัด วางแผนการบําบัดด้วยการนวดกดจุดที่หัวแม่เท้า จํานวน 7 ครั้ง ในระยะเวลา1 เดือน โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับคําแนะนําในการเลิกบุหรี่จากทีมให้บริการทุกครั้งที่ติดตาม ผลการเลิกบุหรี่ได้จากการรายงานของตัวผู้เข้ารับการบำบัดเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือประเมินผลการเลิกบุหรี่หลังจากได้รับบริการ การนวดกดจุดที่หัวแม่เท้า รวมถึงผลข้างเคียงจากการกดจุดที่หัวแม่เท้า

ผลวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการบําบัดด้วยการนวดกดจุดที่หัวแม่เท้าเลิกสูบบุหรี่ได้ใน  จํานวน  27 คน ร้อยละ 2.70 ติดตามระยะเวลา 1  เดือน ก่อนการทดลอง 2.70 หลังการทดลอง 1.85 ลดลงก่อนการทดลอง 0.85 จากผลการทดลองนี้พบว่าหลังการการกดจุดฝ่าเท้า 7 ครั้ง  ในระยะเวลา 1 เดือน  สามารถช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.000)   ของผู้เข้ารับการบําบัดด้วย การนวดกดจุดที่หัวแม่เท้า ผู้เข้ารับการบําบัดด้วยการนวดกดจุดที่หัวแม่เท้าเลิก สูบบุหรี่ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรง

ดังนั้น การนวดกดจุดที่หัวแม่เท้าช่วยลดและเลิกบุหรี่ได้ โดยสามารถใช้เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ช่วยลดและเลิกสูบบุหรี่ สําหรับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด โรคต่างๆจากบุหรี่และการมีสุขภาพที่ดีต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**