เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารการศึกษา

นุภาพร ศรฤทธิ์

Abstract


การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการศึกษาของกลุ่มบุคคลโดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากรในการบริหารงาน มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของสภาพสังคม การนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกับข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับการบริหาร หากผู้บริหารสามารถจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว จะช่วยให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความนี้  จึงต้องการนำเสนอเรื่อง “เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารการศึกษา”ประกอบด้วย ความหมายของเทคโนโลยี ความสำคัญของเทคโนโลยี  การบริหารการศึกษา บทบาทผู้บริหารการศึกษา และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารการศึกษา ไว้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**