คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิตยา ใจดี, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านการเงิน 2) เพื่อศึกษาคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านลูกค้า 3)เพื่อศึกษาคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านกระบวนการภายใน 4) เพื่อศึกษาคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 243 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

       ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เช่นความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องได้ ความสามารถในการตอบสนองที่ทันเวลา ความสามารถเข้าใจได้ ความเชื่อถือได้ และความสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก และผลการดำเนินงาน โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต อยู่ในระดับมาก โดยสรุป คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความสามารถเปรียบเทียบกันได้ ด้านความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องได้ ด้านความสามารถเข้าใจได้ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านความสม่ำเสมอ มีค่านัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และด้านความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องได้ ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**