การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยหลักสติปัฏฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ชมพู โกติรัมย์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสุขภาวะทางปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยหลักสติปัฏฐาน และเพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้ชุดกิจกรรม เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (R&D)   ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคือสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งวัดจาก 4 องค์ประกอบกล่าวคือด้านกาย เวทนา จิต และด้านธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 343 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ปีการศึกษา 2560  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้จำนวน  343  คน  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของสุขภาวะทางปัญญาด้วยหลักสติปัฏฐาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมพบว่า ค่าเฉลี่ยของของสุขภาวะทางปัญญาหลังใช้ชุดกิจกรรมทั้งโดยรวมและทุกด้านคือ ด้านกาย ด้านความรู้สึก (เวทนา) ด้านจิต (ความคิด) และด้านธรรม (ปัญญา) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยหลักสติปัฏฐาน สามารถนำไปอบรมบริหารจิต ความรู้สึก (เวทนา) และทำให้เข้าใจชีวิต (ธรรรม) ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ผลจริงจากการประเมินมีความพึงพอใจในระดับสูง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**