การบริหารกิจการนักเรียนที่มีคุณภาพ

ชัยเดช อารีศิริไพศาล

Abstract


บทความเรื่อง การบริหารกิจการนักเรียนที่มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลติดตาม และครูบุลากรทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของกิจการนักเรียน เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกวิถีทางให้มีคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมวัย มีทักษะชีวิตที่ดีมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเองตลอดการดำเนินชีวิตที่ดีทั้งชีวิต โดยมีสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองร่วมกันดูแลช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**