การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกัน การกลับเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำในผู้สูงอายุมุสลิม

ซาลีฮา สาและ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, จารุวรรณ กฤตย์ประชา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ำในผู้สูงอายุมุสลิม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ราย จากคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง มีวิธีดำเนินการ 3 ระยะ คือ 1) วิเคราะห์ปัญหา 2) พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ประกอบด้วย แผนการจัดการตนเอง ดำเนินกิจกรรมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สื่อนำเสนอภาพนิ่งสำหรับให้ความรู้ คู่มือการจัดการตนเอง สมุดบันทึกการจัดการตนเอง แบบบันทึกการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์และการเยี่ยมบ้านของ 3) ทดสอบโปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่างและประเมินผลใช้โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทีคู่

ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -11.20, p < .001) ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมุสลิมโรคความหลอดเลือดสมองขาดเลือด มีพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำที่ดีขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**