ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ

กรกช สกุลฐิติธนานนท์, นัทธ์หทัย อือนอก

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ (2) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ (3) ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ (4) เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (5) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 470 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-25,000 บาท และมีระยะเวลาทำงาน 6-10 ปี (2) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านค่านิยมร่วม และลำดับสุดท้าย คือ ด้านบุคลากร ตามลำดับ (3) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย รองลงมา คือ การคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม และลำดับสุดท้าย คือ ด้านความพึงพอใจในการทำงาน ตามลำดับ (4) เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และสถานที่ทำงานแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านรูปแบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยมร่วม มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**