ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้สนับสนุนช่องสถานีโทรทัศน์มุสลิม White Channel

ยลวุทธ์ เกตุเที่ยงกิจ, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย

Abstract


การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้สนับสนุนช่องสถานีโทรทัศน์มุสลิม White Channel มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัย 2 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอของสถานีโทรทัศน์ มุสลิม White channel 2. เพื่อศึกษาประเภทปัจจัยในการตัดสินใจสนับสนุน กับสถานีโทรทัศน์มุสลิม White channel

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เจาะลึก  ทั้งนี้การวิเคราะห์เนื้อหาประเภทรายการ และ รูปแบบการนำเสนอรายการที่ออกอากาศในช่องสถานีโทรทัศน์มุสลิม White channel จำนวน 43 รายการ  ในส่วนการสัมภาษณ์เจาะลึกโดยสัมภาษณ์ผู้สนับสนุนช่องสถานีโทรทัศน์มุสลิม White channel จำนวน 10 คน

          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจ และสาเหตุในการสนับสนุน เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ของผู้ที่สนับสนุนช่องสถานีโทรทัศน์มุสลิม White channel  พบว่า มีเนื้อหาประเภท จำนวน 43 รายการ รายการที่หลากหลาย เป็นแบบช่องฟรีทีวีทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย และถูกต้องตามหลักการศาสนา จากผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวเป็นทำนองเดียวกันรูปแบบ และประเภทเนื้อหารายการ ของรายการหลักที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ 3 ประเภทได้แก่ความรู้ทั่วไป 18 รายการ ,รายการถามตอบปัญหาศาสนา 8 รายการ  และรายการข่าว 8 รายการ ซึ่งรายการถามตอบปัญหาศาสนา เป็นที่ชื่นชอบจากผู้ที่ถูกสัมภาษณ์  ในส่วนผลวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจของผู้สนับสนุน ช่องสถานีโทรทัศน์มุสลิม White channel  พบว่า ด้านความเชื่อทางศาสนา และ ความเชื่อในตัวบุคคล คือ ผู้บริหารองค์กร เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจของผู้สนับสนุน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**