ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

รพีพรรณ มณีอินทร์, นัทธ์หทัย อือนอก

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด (2) ศึกษาการคงอยู่ของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด และ (3) ศึกษาความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า (1) ความพึงพอใจในงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านเพื่อนร่วมงาน รองลงมา คือ ด้านผู้บังคับบัญชา และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ตามลำดับ (2) การคงอยู่ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านการดูแล แสดงความห่วงใย รองลงมา คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการให้องค์ความรู้ ตามลำดับ และ (3) ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**