ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเว็บสำเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด

นิจ ประเสริฐผล, ประสพชัย พสุนนท์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซต์ต่อการเลือกใช้บริการเว็บสำเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ที่มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 โดยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเท่ากับ 0.95 ทัศนคติมีค่าเท่ากับ 0.93 และคุณภาพเว็บไซต์มีค่าเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับด้านพนักงานมากที่สุด ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับด้านความรู้ความเข้าใจมากที่สุด และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต์ต่อการเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพของระบบมากที่สุด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซต์ต่อการเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด พบว่า มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**