คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์ พระราม 9

ณลชา สอนวิชา, นัทธ์หทัย อือนอก

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) คุณภาพการให้บริการตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์พระราม 9 (2) ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์พระราม 9 และ (3) คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์พระราม 9 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการเท่ากับ 0.97 ด้านความพึงพอใจ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณภาพการให้บริการของตลาด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก คือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ (2) ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก คือ ด้านอัธยาศัยและความสนใจผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการประสานงานของการบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และ (3) คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์พระราม 9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**